top of page

סילבוס // שנה ב

בין אישי לחברתי

מפגש מס '9 : 

הגשת סקיצה מפורטת 

המשך הרצאה: "צילום נרטיבי )מבויים:( בין ג'ף וול לעדי נס"   

המשך תרגיל

מפגש מס '10: 

הגשת "צילום נרטיבי "

הכנה לבחירת פרויקט אישי

הכוונה למפגש הבא: פריוויו 

 

מפגש מס '11: 

פריוויו של כל צלמת 

בחירה בפרויקט אישי )סטילס/ וידאו/ גם וגם( ויציאה לדרך 

הרצאה: פונקטום וסטודיום/ רולאן בארת' 

 

מפגש מס '12: 

הגשה מס '1 פרויקט אישי 

הכוונה ודיוק 

רפרנסים רלוונטיים בהתאם לתכנים של הפרויקטים המצולמים 

 

מפגש מס '13: 

הגשה מס '2 פרויקט אישי הכוונה ודיוק 

רפרנסים רלוונטיים בהתאם לתכנים של הפרויקטים המצולמים 

הכוונה לטקסט 

 

מפגש מס '14: 

הגשה מס '3 פרויקט אישי 

רפרנסים רלוונטיים בהתאם לתכנים של הפרויקטים המצולמים 

עבודה על טקסט אישי 

חיבורים בין עבודות שנעשו תוך ניתוח התהליך האישי של כל משתתפת 

דיוק והכוונה בבניית  הפרויקט האישי 

 

 מפגש מס '15: 

הגשה מס '4 פרויקט אישי 

פגישות אישיות לקראת בניית הפרויקט האישי ועריכת הטקסט האישי

 

מפגש מס '16 :

מפגש סיכום חגיגי והגשת גוף העבודות של כל משתתפת 

מבנה הקורס:

מפגש מס '1: 

הגוף האמפירי 

המצלמה ככלי מחקרי

ארכיון מצולם 

מתן תרגיל ודף עבודה 

 

מפגש מס '2: 

הגשת עבודות 

הרצאה:  אלבום המשפחה כארכיון  

מתן תרגיל בנושא

מפגש מס '3:  

הגשת עבודות

הרצאה: צילום מטופל וטכניקות מעורבות 

מתן תרגיל 

 מפגש מס' 4: 

הגשת עבודות

הרצאה: צילום מטופל: מפלסטי לדיגיטלי 

מתן תרגיל דיוקן עצמי מטופל 

מפגש מס '5 : 

הגשת עבודות 

 צילום חברתי- בין דוקו לבימוי 

מתן תרגיל פורטרטורה 

 

מפגש מס '6: 

הגשת עבודות 

הרצאת הכנה לדיוקן מבויים ברחוב 

מתן דגשים להמשך עבודה  על "פורטרטורה"  

 

מפגש מס '7 :

מפגש מעשי בו תתנסנה המשתתפות בצילום דיוקן מבוים ברחוב 

כיצד ליצור אינטראקציה עם אנשים זרים, עזרים ופתרונות טכניים, טיפים לשימוש נכון בלוקיישן  דגש על בניית סדרה 

 

מפגש מס '8 :

הגשת סדרת צילום מבויים ברחוב  

הגשת "פורטרטורה "

הרצאה: "צילום נרטיבי )מבויים:( בין ג'ף וול לעדי נס " מתן תרגיל צילום נרטיבי שלב א'

self portrait treatment_03.jpg

*הסילבוס כפוף לשינויים בהתאם להתפתחות השיעורים ולהחלטות מקצועיות

sagit_ logo final-01.png
bottom of page